M&N Dutch Car Rental: Noëmi Thielman

info@mndutchcarrental.nl

+5999 670 3080

+5999 670 3080

Kamer van koophandelnummer: 149443

Loading

Verkeersregels op Curaçao

De belangrijkste voorrangs regel is dan ook dat op de T-kruising het doorgaande verkeer altijd (tenzij anders aangegeven door voorrangsborden) voorrang heeft, hierbij heeft men dan ook vanuit een zijweg komend van links en rechts geen voorrang. Op gelijkwaardige kruisingen, waar het niet geregeld is met voorrangsborden, heeft rechts wel degelijk voorrang.

 

Iedere rotonde heeft zijn eigen regels, die meestal niet staan aangegeven. Op de ene rotonde heeft alles wat van rechts komt voorrang, op de andere juist het verkeer op de rotonde zelf en er zijn rotondes waarbij de ene helft van rechts voorrang heeft en de andere helft het verkeer op de rotonde. Als een auto hard komt aanrijden kan je ervan uitgaan dat die voorrang heeft.

 

Het systeem behoeft enige gewenning maar u zal ervaren dat het rijden op Curaçao best goed te doen is. Belangrijk is wel, afstand houden ! want er kan nog wel eens abrupt afgeremd worden om dan b.v. in de “berm” te stoppen of als reactie op overstekende dieren.

 

In steden en dorpen geldt een maximumsnelheid van 40-45 kilometer per uur. Op de wegen buiten de stad mag je (afhankelijk van de borden) 60-80 kilometer per uur. Die snelheid geldt ook voor de ringweg rond Willemstad. Dat is een vierbaansweg, waar officieel geldt dat je rechts moet inhalen. In de praktijk halen automobilisten vaak zowel links als rechts in, dus wees daarop bedacht!

 

Parkeren in de parkeervakken langs de weg in de stad (die zijn meestal genummerd) is vaak niet gratis. Je moet dan bij een parkeerautomaat langs. Wees daar niet te laks over, want er wordt in Willemstad behoorlijk goed gecontroleerd! Voor je het weet heb je een wielklem aan je huurauto.

 

Of je nu bewaakt staat of niet, het is altijd belangrijk om alle waardevolle spullen uit de auto te halen. Of eigenlijk al je spullen. Uiteraard moet je sowieso niets op het dashboard achterlaten. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook in Nederland.

 

Moet je tanken? Let er dan op dat het bij de meeste tankstations op Curaçao de gewoonte is om vooraf te betalen.

 

In en rond Willemstad is het meestal behoorlijk druk. Je kunt ’s ochtends zelfs in een file komen te staan. Maar meestal rijdt het aardig door en zijn de wegen keurig in orde. Buiten de stad zijn file’s zeldzaam en kun je flink doorrijden. Maar blijf altijd goed op de weg letten! Uit het niets kunnen ineens gapende gaten opduiken die je huurauto flink kunnen beschadigen.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
MNDCR Curaçao en een huurder, respectievelijk rechtsopvolgers, waarop MNDCR Curaçao deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Eventuele algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing ook al wordt daar door de huurder in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar verwezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door MNDCR Curaçao.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor MNDCR Curaçao slechts bindend voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard, en gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Op geen enkel moment kunnen rechten ontleend worden met betrekking tot op een later tijdstip aangegane rechtsverhoudingen.

 

ARTIKEL 2 – Het aanbod

2.1. MNDCR Curaçao brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
2.2. Het aanbod is gedurende 7 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
2.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
2.4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
2.5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

 

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de opdrachtbevestiging. Van totstandkoming van de overeenkomst is pas sprake op het moment dat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst door MNDCR Curaçao retour is ontvangen.
3.2. Indien de huur mondeling overeen is gekomen, dan wel indien de huurovereenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de verhuur niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat MNDCR Curaçao op verzoek van de huurder met de uitvoering van de huurovereenkomst is gestart.
3.3. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.
3.4. Huurder dient eenmalig te tekenen voor deze algemene voorwaarden. Huurder tekent alleen voor de eerste huurovereenkomst die geldig is voor alle toekomstige huurovereenkomsten.

 

ARTIKEL 4 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

4.1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. MNDCR Curaçao is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
4.2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de MNDCR Curaçao worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
4.3. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is MNDCR Curaçao gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van MNDCR Curaçao.
4.4. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is MNDCR Curaçao gerechtigd de
huurder een daghuurprijs in rekening te brengen voor elk 24uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Als het feitelijk onmogelijk is om het voertuig te retourneren door schuld van MNDCR Curaçao, dan wordt er geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 5 – Annulering

Indien de huurder besluit de overeenkomst te annuleren dan wel tussentijds op te zeggen, heeft MNDCR Curaçao recht op vergoeding van de kosten welke zij als gevolg van de voortijdige opzegging en/ of de annulering van de overeenkomst redelijkerwijs heeft moeten maken, tenzij er feiten of omstandigheden aan de annulering of opzegging ten grondslag liggen welke aan MNDCR Curaçao zijn toe te rekenen. MNDCR Curaçao behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging het recht op vergoeding van de tot dan toe verschuldigde huurprijs.

 

ARTIKEL 6 – Betaling

6.1. De aanbetaling aan MNDCR Curaçao dient door MNDCR Curaçao te zijn ontvangen binnen 7 dagen na de factuur/offerte datum.
6.2. MNDCR Curaçao is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode een of meer uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd. Hetzelfde geldt indien tijdens de huurperiode blijkt dat er omstandigheden waren van dien aard, dat als MNDCR Curaçao daarvan alvorens op de hoogte zou zijn geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal in geval van ontbinding op een van voornoemde gronden alle medewerking verlenen om MNDCR Curaçao weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. MNDCR Curaçao is niet aansprakelijk voor enige schade welke huurder als gevolg van de ontbinding van de huurovereenkomst lijdt.
6.3. Enig recht van de wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op MNDCR Curaçao met welke vordering ook van MNDCR Curaçao op de wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten,
MNDCR Curaçao heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen die de wederpartij heeft op MNDCR Curaçao.
6.4. De huurder machtigt de verhuurder om de huurkosten en alle daarmee samenhangende
aanspraken voor alle huurobjecten af te boeken van het betaalmiddel die bij het afsluiten van de huurovereenkomst werd verstrekt.

 

ARTIKEL 7 – Verplichtingen huurder

7.1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
7.2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij MNDCR Curaçao terug te bezorgen.
7.3. Op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst is huurder gehouden een geldig rijbewijs te overleggen. Het rijbewijs dient in de westerse taal geschreven te zijn. Indien dit niet het geval is, is huurder gehouden een internationale rijbewijs i.c.m. het origineel te overleggen.
7.4. Het voertuig mag uitsluitend door de in de huurovereenkomst aangegeven bestuurders worden bestuurd. Huurder dient zelf te controleren of de daartoe gerechtigde bestuurders een geldig rijbewijs bezitten. De huurder accepteert dat alle handelingen van de betreffende bestuurder worden beschouwd als handelingen van hemzelf. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. Alle bijzondere bepalingen van deze overeenkomst ten gunste en ten laste van de huurder gelden eveneens ten gunste respectievelijk ten laste van de desbetreffende daartoe gerechtigde bestuurder.
7.5. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.
7.6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, dieren of gevaarlijke stoffen te vervoeren.
7.8. Ritten buiten het grondgebied van de Curaçao zijn niet toegestaan. Externe ontwikkelingen kunnen leiden tot een gewijzigd beleid. Deze beperkingen kunnen dan ook onderhevig zijn aan wijzigingen. De Master Agreement toont ten allen tijde de actuele bepalingen waar huurder zich aan dient te houden.
7.9. Wanneer regels betreffende grensoverschrijdende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle verzekeringen.
7.10. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
7.11. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
7.12. Huurder dient ervoor te zorgen dat de sleutel en evt. alarmkastje niet nat worden. Bij verlies of waterschade zijn volledige kosten voor rekening van huurder, ongeacht of het eigen risico is afgekocht of niet.

 

ARTIKEL 8 – Instructies voor de huurder

8.1. Huurder draagt er zorg voor dat alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau blijft en dient het voertuig op eerste verzoek van MNDCR Curaçao voor regelmatig onderhoud aan te bieden, tenzij het redelijkerwijs niet mogelijk is om aan de oproep van MNDCR Curaçao te voldoen. In laatstgenoemd geval zal na overleg met MNDCR Curaçao het voertuig op de eerst mogelijke datum voor onderhoud worden aangeboden.
8.2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,00
8.3.Huurder dient de door MNDCR Curaçao aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
8.4.In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
– direct melding van te maken;
– de instructies van MNDCR Curaçao op te volgen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan MNDCR Curaçao of aan diens verzekeraar te verstrekken;
– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
– MNDCR Curaçao en door de MNDCR Curaçao aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
8.5.Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
– Contact op te nemen met Forensys via het telefoonnummer 199. Alle verzekeringsmaatschappijen op Curaçao eisen namelijk een Forensys rapport. Zij maken een situatieschets, horen de getuigen en maken foto’s. Dit voegen zij samen in een rapport en hier krijg je een bon van. Bel dit nummer direct en wacht er niet mee totdat je weer terug bent in je hotel, dan is het namelijk te laat. Je dient Forensys écht direct op de hoogte te stellen.
– direct melding te doen bij de politie ter plaatse ( 911 );
– direct een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan MNDCR Curaçao over te leggen;
– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
8.6.Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
8.7.Huurder dient MNDCR Curaçao direct te informeren over:
– het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
– defect raken van het voertuig;
– vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
– beslaglegging op het voertuig en over andere omstandigheden waarover MNDCR Curaçao redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
8.8.Indien MNDCR Curaçao inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van MNDCR Curaçao zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

ARTIKEL 9 – Verplichtingen MNDCR Curaçao
9.1. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal MNDCR Curaçao een vervangen voertuig bezorgen.
9.2. MNDCR Curaçao overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.
9.3. MNDCR Curaçao dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
9.4. MNDCR Curaçao draagt zorg voor adequate pechhulp. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het betreffende land gebruikt mag worden.
9.5. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend vervoer wordt aangeboden door de MNDCR Curaçao indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door MNDCR Curaçao vergoed.
9.6. Indien het voertuig vuil ingenomen wordt van huurder, is huurder nog aansprakelijk voor eventuele schade geconstateerd na wassen van de auto, maximaal 48uur na inname huurauto.

 

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
10.1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand van MNDCR Curaçao te hebben ontvangen.
10.2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke MNDCR Curaçao lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijze verband houdt met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
10.3. Alle door MNDCR Curaçao verhuurde voertuigen zijn minimaal WA verzekerd.
10.4. De huurder is aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van gedragingen en nalaten van de bestuurder, gebruiker en passagiers van het voertuig, ongeacht of voornoemde personen met toestemming van MNDCR Curaçao het voertuig hebben bestuurd of gebruikt.
10.5. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
* de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7 van deze algemene voorwaarden;
* de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
* de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van de huurder;
* de schade is ontstaan terwijl het voertuig door de huurder aan een derde is verhuurd, ook indien MNDCR Curaçao daarin heeft toegestemd;
* de schade het gevolg is van enig nadeel dat door of met het voertuig is toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten om reden van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden geen dekking biedt.
* de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden.
* de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.
10.6. Indien krachtens een door MNDCR Curaçao al dan niet afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan MNDCR Curaçao of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
10.7. Indien de schade het gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang van de schade bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadevergoedingen, te vermeerderen met eventuele andere schade van MNDCR Curaçao.
10.8. De door MNDCR Curaçao te lijden schade ten gevolge van de onmogelijkheid om het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig.
10.9. Indien het voertuig zonder toestemming van MNDCR Curaçao buiten de openingstijden word teruggebracht op een plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van MNDCR Curaçao. Blijft de huurder aansprakelijk voor eventuele schade tot het moment dat MNDCR Curaçao het voertuig feitelijk heeft geïnspecteerd dan wel heeft laten inspecteren. MNDCR Curaçao zal in geval van teruggave op een afwijkende locatie het voertuig bij eerst mogelijke gelegenheid inspecteren en zal bij constatering van schade de huurder direct informeren.
10.10. Is de bestuurder jonger dan 23 jaar of heeft deze het rijbewijs korter dan 5 jaar, word het eigen risico verhoogd, afhankelijk van de type auto.
10.11. Alle schade, diefstal, vernieling, inbraak, etc. hoe dan ook ontstaan is voor rekening van de huurder indien huurder schuld heeft aan het ongeval en/of schade niet te verhalen is op de tegenpartij, inclusief de huur voor de periode dat het motorrijtuig in reparatie is of tot het wordt vrijgegeven door de autoriteiten.
A. Indien de chauffeur geregistreerd staat op het contract tot maximaal de hoogte van de borg.
B. Indien de chauffeur niet geregistreerd staat op het contract, maar wel 5 jaar of langer in het bezit is van een geldig rijbewijs dan is alleen de schade aan derden (W.A.) gedekt, de casco schade is voor rekening van de huurder.
C. Indien de chauffeur niet geregistreerd staat op het contract en korter dan 5 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs dan is alle schade geheel en onbeperkt voor rekening van de huurder.
D. Indien de chauffeur in zijn geheel geen geldig rijbewijs heeft dan is alle schade en onbeperkt voor rekening van de huurder.
De verhuurder zal de borg onder zich houden tot het motorrijtuig hersteld is en alle afrekeningen zijn voldaan.
10.12. Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder, dit valt niet onder de verzekering. Wanneer er één of meerdere banden vervangen dienen te worden dient de huurder dit te doen bij Western tires Emancipatie blvd. 27 Curacao.

 

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid van de MNDCR Curaçao en gebreken aan het voertuig
11.1. Indien MNDCR Curaçao aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2. De aansprakelijkheid van MNDCR Curaçao is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering door haar verzekeraar in voorkomend geval.
11.3. Tussen partijen kan een gebrek aan het voertuig dat geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud niet als een tekortkoming van MNDCR Curaçao gelden.
11.4. MNDCR Curaçao is slechts gehouden gebreken aan het voertuig te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, herstel redelijkerwijs mogelijk is en dit geen uitgaven vereist welke in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van MNDCR Curaçao kunnen worden gevergd.

 

ARTIKEL 12 – Door de overheid opgelegde maatregelen en sancties

12.1. Alle van overheidswege opgelegde sancties en gevolgen van maatregelen welke verband houden met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig, komen voor rekening van de huurder, tenzij deze sancties of maatregelen verband houden met een defect aan het voertuig dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.
12.2. Huurder stemt er mee in dat het door hem in de huurovereenkomst genoemde betaalmiddel door MNDCR Curaçao wordt gebruikt voor het doorbelasten van een van overheidswege opgelegde sanctie of maatregel.
12.3. Indien als gevolg van een overtreding van de huurder een sanctie of maatregel aan MNDCR Curaçao wordt opgelegd, is de huurder gehouden om MNDCR Curaçao op diens eerste verzoek schadeloos te stellen. Deze schade bestaat tevens uit een bedrag ad € 27,50 per overtreding ter zake de vergoeding van de administratiekosten alsmede de mogelijk aanvullende kosten van incasso in en buiten rechte.
12.4. In geval van een door de huurder met het voertuig gepleegd misdrijf, zal MNDCR Curaçao op verzoek van het Openbaar Ministerie medewerking verlenen aan persoonlijke tenaamstelling.
12.5. Boetes voor verkeersovertredingen zijn voor huurder.

 

ARTIKEL 13 – Beslag op het voertuig
13.1.Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van MNDCR Curaçao is.
13.2.Huurder is gehouden MNDCR Curaçao schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

ARTIKEL 14 – Ontbinding van de huur
14.1. MNDCR Curaçao is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
*huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt
*huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.
14.2.Huurder zal alle medewerking aan MNDCR Curaçao verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
14.3.Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
14.4. MNDCR Curaçao is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

 

ARTIKEL 15 – Diefstal
Huurder is niet standaard verzekerd tegen diefstal. Voertuig dient m.b.v. alarm vergrendelt te zijn. Huurder dient in het geval van diefstal direct contact op te nemen met de politie en met MNDCR Curaçao. Bij diefstal verliest de huurder zijn eigen risico.

 

ARTIKEL 16 – Afmeldprocedure
Indien huurder kiest voor een beëindiging op afstand is huurder verplicht de huurovereenkomst telefonisch of schriftelijk te beëindigen. Huurder blijft aansprakelijk totdat MNDCR Curaçao het voertuig fysiek heeft ingenomen. Huurder dient zorg te dragen dat het voertuig beschermd is tegen risico van beschadiging of vermissing. Tevens is huurder tot het moment van overdracht verantwoordelijk voor parkeerbelastingen.

 

ARTIKEL 17 – Verlengen van de huurperiode
Huurder dient MNDCR Curaçao tijdig kennis te geven dat de afgesproken huurperiode veranderd moet worden. MNDCR Curaçao geeft instructies waar huurder zich aan moet houden. Bij een negatieve
kredietwaardigheid van het betaalmiddel in het huurcontract is een verlenging van de huurperiode niet toegestaan.

 

ARTIKEL 18 – Klachten en bemiddelingsregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden en tijdig ingediend bij MNDCR Curaçao nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.